• City San Benito, TX
  • Area 19,000 SF
  • Year 2020
  • Type Retail